Wegens succes herhaald: het Van Oorschot-verrassingspakket

Voor maar € 50 ontvangt u het Van Oorschot-verrassingspakket met 8 speciaal door ons geselecteerde boeken: van de grote Russen tot aan onze huidige topauteurs.

Wij maken een mooie selectie van licht beschadigde en/of verramsjte toptitels uit ons fonds, met prachtige Nederlandse fictie, klassieke Russische literatuur én interessante non-fictie. De precieze inhoud van het pakket blijft een verrassing. Het kan natuurlijk voorkomen dat u een van de boeken in het pakket al heeft. Deze dubbele exemplaren kunnen helaas niet worden geruild, maar wie weet maakt u er nog iemand blij mee!

Wij versturen het boekenpakket hoogstpersoonlijk vanaf onze uitgeverij in Amsterdam, waardoor de levertijd net iets langer kan zijn dan u gewend bent.

Bestel uw pakket via onze Oorshop en laat u verrassen.

De kunst van het nietsdoen

Goed. Iedereen zegt dat ‘ie eigenlijk drukker is dan voorheen. Maar intussen is het zinnig goed te leren hoe je niets doet. Of preciezer: wat je zoal kunt doen en bedenken als je besloten hebt even niet al te veel te doen. In Tsurezuregusa verzamelde de Japanse monnik Kenkō (兼好, 1284–1350) 243 lichtvoetige en precieze bespiegelingen. Exact wat je nodig hebt dezer dagen.

Over eBoeken

Een eBoek is een digitaal boek dat gelezen kan worden op een eBoekenlezer, algemeen bekend onder de Engelse naam eReader. Een eBoek dat u op de website van Van Oorschot aanschaft is een zogenaamd ePub-bestand. Dit is het meest gebruikte eBoeken-formaat.
Een eBoek bestelt men op dezelfde wijze als een papieren boek in de Oorshop. Men krijgt dan na betaling een mailtje met daarin een downloadlink. Om het bestand te kunnen downloaden dient u te beschikken over het programma Adobe Digital Editions. Dat programma is gratis en kunt u hier binnenhalen:

Digitale boeken kunnen worden gelezen op uw computer en op daarvoor geschikte eReaders. Eenmaal aangeschafte digitale boeken kunnen door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden.

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OORSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Van Oorschot bv. (hierna: oorshop) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van oorshop zijn vrijblijvend en oorshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door oorshop. Oorshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt oorshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Oorshop behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsmelding een prijs voor een artikel eenzijdig te wijzigen. De klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling hiervan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces en onder Afhandeling op de webpagina van oorshop. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van oorshop.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is of blijft, is oorshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door oorshop vindt plaats op de wijze als tussen partijen overeengekomen en tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door oorshop anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan oorshop. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en het risico betreffende het artikel gaat dan over op de klant. Dit geldt ook, indien de klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het artikel op het postkantoor op te halen.
4.3 Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Voorwaarden door de klant wordt ontbonden, zal oorshop het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 
4.4 De meeste artikelen in de webwinkel worden via het Centraal Boekhuis geleverd. Sommige artikelen leveren wij zelf, uit eigen magazijn. Het is dus mogelijk, wanneer u meerdere artikelen bestelt, dat deze in verschillende enveloppen bezorgd worden. U betaalt echter altijd maar éénmaal de verzendbijdrage. Boeken die besteld worden en zijn betaald via iDeal worden doorgaans binnen drie dagen geleverd, wanneer het verzendadres binnen Nederland is. Boeken die met een overboeking worden betaald, zijn binnen een week ter plaatse mits leverbaar. De extra levertijd is afhankelijk van de bank die de betaling moet accorderen. Voor buitenlandse verzendingen zijn de levertijden afhankelijk van de verzendsituatie in het betreffende land.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan oorshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.
5.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door oorshop geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Oorshop garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U bent gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan oorshop.nl te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft oorshop de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
7.3 Oorshop behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan oorshop, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen. 

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan oorshop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet, indien de koop op afstand betrekking heeft op:
– zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
– audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de klant de verzegeling heeft verbroken;
– kranten en tijdschriften. 

Artikel 9. Retourzending en terugbetaling
9.1 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan oorshop te retour te zenden.
9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de klant.
9.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.
9.4 Oorshop zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan oorshop.nl toekomende rechten. Indien oorshop genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag. 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en oorshop, dan wel tussen oorshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en oorshop, is oorshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van oorshop

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Voor elk door oorshop geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt.
11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van oorshop is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Oorshop kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
11.3 Oorshop is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van oorshop.
11.4 Indien oorshop om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft oorshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat oorshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan oorshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 13. Diversen
13.1 Indien u aan oorshop schriftelijk opgave doet van een adres, is oorshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan oorshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
13.2 Wanneer door oorshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat oorshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met oorshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door oorshop vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Oorshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
13.5 Oorshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

oorshop.nl

Afhandeling

Bestelprocedure

U kunt via www.oorshop.nl en www.vanoorschot.nl uw gewenste artikelen bestellen via de bestelknop naast ieder artikel. Deze artikelen worden dan in uw winkelwagen geplaatst. U kunt in het menu onder ‘winkelwagen’ zien welke artikelen er voor u in bestelling staan. Deze artikelen kunt u verwijderen of wijzigen, en vervolgens afrekenen.
Het bestelproces wordt gestart nadat u op afrekenen klikt in uw bestellijst. Volg de aanwijzingen op het scherm. Controleer goed uw gegevens alvorens u tot betaling overgaat.

De meeste artikelen in deze webwinkel worden via het Centraal Boekhuis geleverd. Sommige artikelen leveren wij zelf, uit eigen magazijn. Het is dus mogelijk, wanneer u meerdere artikelen bestelt, dat deze in verschillende enveloppen bezorgd worden. U betaalt echter altijd maar éénmaal de verzendbijdrage.