In de kantlijn: Thomas von der Dunk

door Wouter van Oorschot

‘Jaarlijks nodigen Provinciale Staten van Noord-Holland iemand uit de wereld van kunst, wetenschap of religie uit de Willem Arondéuslezing te houden. Willem Arondeus (1894-1943) was een eigenzinnig mens die geheel tegen de mores van die dagen in, openlijk voor zijn homoseksuele geaardheid uitkwam. Dat was gedurfd en ongewoon, zelfs in de liberale kunstenaarskringen waarin hij verkeerde. In de bezettingsjaren ’40-’45 was hij actief in het kunstenaarsverzet.’

Zó stond het op de webstek van noord-holland.nl/web/Bestuur/Provinciale-Staten/Willem-Arondeuslezing

Provinciale Staten nodigden cultuurhistoricus en publicist Thomans von der Dunk uit de Willem Arondéuslezing 2011 te houden. Zij zou worden uitgesproken op dinsdag 26 april in het Provinciehuis te Haarlem. Voor meer informatie kon men contact opnemen met mevrouw M. Spoor, tel. 023 – 514 53 08.

Zoals bekend hebben de PS-fracties van VVD en CDA na ruggespraak met die van de PVV het Von der Dunk onmogelijk gemaakt zijn lezing uit te spreken omdat zijn onderwerp, de verkwanseling van fundamenten van onze rechtsstaat omwille van regeermacht door diezelfde VVD, CDA en PVV hen niet beviel. Het moet duidelijk zijn – ook op de webstek van deze uitgeverij –, dat dergelijke machtspolitieke machinaties onacceptabel zijn. Daarom bij wijze van morele steun en ter bevordering van een meer dan dringend noodzakelijk debat, hieronder Von der Dunks lezing voluit, voor een paar dagen, omdat zij komende 29 april bij collega-uitgeverij Van Gennep in druk verschijnt:

Geachte aanwezigen,

de titel van deze Arondéuslezing, “het nieuwe taboe op de oorlog”, heeft U mogelijk verbaasd. Hoezo taboe? – zo vraagt U zich misschien af. Het gaat toch niet om een vorm van verdrongen verleden, zoals Vichy in Frankrijk, of de slavernij bij ons? Er wordt toch sinds jaar en dag uitvoerig aandacht aan de Tweede Wereldoorlog besteed, op tentoonstellingen, in boeken, in het onderwijs? Vormt de Holocaust niet ongeveer hèt morele ijkpunt dat bij nieuwe dreigende massamoord het instinctmatige handelen van westerse politici, de Nederlandse inclusief, bepaald? Van Joegoslavië tot Libië nu? Lees verder