Over dit hoofdstuk/artikel

W.A.M. de Moor

over J. van Oudshoorn


1
Brief aan Karl Mayer d.d. 5 april 1944 (Dossier Mayer).
2
Brieven van Min. Buitenl. Zaken d.d. 29 september 1932, Min. v. Financ. d.d. 23 maart 1933, Pensioenbewijs No. 84914 Alg. Burg. Pensioenfonds d.d. 16 december 1941, alle in het Van Oudshoorn Archief (VOA).
3
Brief aan Karl Mayer d.d. 5 april 1944 (Dossier Mayer).
4
In het VOA bevinden zich zes cahiers, genummerd I-VI, waarvan I-IV als registerboeken zijn volgeschreven, V en VI chronologisch.
5
Brief aan Jhr. Mr. Dr. J.R. Clifford Kocq van Breugel d.d. 18 oktober 1919 (Letterkundig Museum).
6
Vlg. knipsel (ongedateerd) uit Nieuwe Haagsche Courant, in dagboek Van Oudshoorn (VOA)
7
De beide verhalen, gepubliceerd in Verhalen (Amsterdam, 1922), werden integraal herdrukt in Verzamelde Werken, deel I, Novellen en schetsen, Amsterdam 1968, blz. 18-55. In zijn dagboek zegt de auteur: ?Soldateska. Zoodra die het woord neemt, heeft domheidsmacht de leiding.? (IV, 218)
8
L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, Voorspel, ‘s-Gravenhage 1969, passim.
9
Haagsche Courant, donderdag 29 september 1938 (VOA).
10
Zie daarvoor: J. van Oudshoorn, Bezwaarlijk verblijf, tweede uitgebreide druk, Amsterdam 1969 (1970), blz. 173-194.
11
Dagboek IV, blz. 257 (VOA).
12
Zonder commentaar en zonder namen werd niet geschreven in het najaar van 1938, zoals mijn editie van de Verz. W. abusievelijk vermeldt (blz. 377), maar in het najaar van 1940.
13
V.W., I, blz. 375.
14
O.c., blz. 376.
15
Verordening betreffende de Nederlandsche Kultuurkamer (no 211), d.d. 22 november 1941, te vinden in het Verordeningenblad van 25 november 1941.
16
Resp. van december 1941 en 16 januari 1942. Copie van de laatste in bezit van Joh. van der Woude.
17
Dagboek V, blz. 109. Niet onmogelijk echter dat ?ontvangst Departement? slaat op iets anders. Op 17 juni nl. schreef Van Ham over het onderwerp Papier aan Feijlbrief: ?Wilt U mij het genoegen doen Zaterdagmorgen a.s. even ten Departemente, afdeeling Boekwezen, te komen om iets met mij te bespreken? Uw bezoek zie ik gaarne tegemoet.? (Dep. Volksv. & Kunsten – DVK – No 545 Afd. BW, in Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie – RvO -.). In zijn dagboek noteert Feijlbrief: ?Juni 42. 17. Bericht: Achter groene horren mag gedrukt worden! Traineerde reeds van 16 Maart d.a.v.? (V, blz. 63).
18
Zie slot aantekening 17.
19
DVK No 96 m / BW 1942 (RvO).
20
DVK Map 177/25 BW (RvO).
21
Het stuk vond ik tussen andere documenten uit de beginperiode van het Lectoraat. (RvO).
22
Th. Wink, De Uitgeverij en de Boekhandel, in: Onderdrukking en verzet, II, blz. 572.
23
Anthonie Donker, Kunst en kunstenaars tijdens de bezetting, in: Onderdrukking en verzet II, blz. 505.
24
Brief aan Van Ham, DVK No. 533 BW 1942, juni 1942 (RvO).
25
Zijn correspondentie met allerlei houzee-schrijvende NSB-ers draagt een weinig emotioneel, koel karakter.
26
DVK No. 794a BW 1942, d.d. 27 augustus 1942 (RvO).
27
Zijn medewerker Diephuis zendt op 31 augustus 1943 een brief met gegevens over verboden auteurs en auteurs die zich niet bij de Kultuurkamer hebben aangemeld en daarom worden doodgezwegen, aan de Reichsf?hrer S.S. in Berlijn (DVK No 2074/373 BW 1943, RvO).
28
DVK No 1069 BW 1942 (RvO).
29
DVK No 1134a BW 1942 (RvO).
30
Vlg. Brief van Michel aan Van Ham d.d. 29 december 1942 (RvO).
31
DVK No 1388b BW 1942 d.d. 31 december 1942 (RvO).
32
Vlg. Brief van Hoofd Afd. Alg. Zaken DVK aan Afd. BW No 515 b, d.d. 26 augustus 1942 (RvO).
33
Lijst van lezers, gedateerd 16 juni 1941. DVK 177/25 BW (RvO).
34
Zie aldaar, blz. 589-604.
35
Vlg. Lijst van beoordelaars van boeken en manuscripten, niet gedateerd, DVK 177/25 BW (RvO).
36
Correspondenten van het Letterengilde zaten in alle provincies. Zij berichtten elke maand over de gang van zaken in hun rayon. Dat blijkt uit vergelijking van een aantal brieven in DVK 177/25 (RvO).
37
Zie: P. Hijmans, Johan Willem Frederik Werumeus Buning, Groningen, 1969, Bijlage 13/2, blz. 322. Deze verzwijgt m.i. onnodig en dus ten onrechte de naam van de correspondent.
38
DVK No. 1033 BW 1942 in map 177/26f (RvO).
39
Th. Wink, o.c., blz. 574.
40
DVK No. 974 BW 1942 (RvO).
41
Dit voorbehoud ontwikkelde hij voornamelijk tijdens de eerste wereldoorlog die hij, anders dan de meeste Nederlanders, sterk aan den lijve meemaakte, omdat hij in Berlijn leefde.
42
DVK No. 831 Afd. BW 1942 (RvO).
43
Groot Nederland, oktober 1942, blz. 145-149.
44
Deze tekst bevindt zich evenals Het Onmogelijke in het VOA.
45
Contract aanwezig in VOA. Van uitvoering zal wel niets gekomen zijn omdat het oorlogsverloop en de schaarste aan alles er een stokje voor stak, de uitgever na 5 mei ’45 enige tijd op non-actief werd gesteld, en toen deze weer aan de slag kon, had Van Oudshoorn intussen een novelle voltooid die kennelijk de voorrang kreeg: De Fantast.
46
DVK No 2708/395 BW 1943, afgestempeld 26 oktober 1943 (RvO).
47
DVK No 863a BW 1942, d.d. 28 september 1942 (RvO).
48
Deze aantekeningen zijn echter niet in het VOA aanwezig.
49
DVK No 1117 BW 1942 d.d. 30 oktober 1942. (RvO).
50
Afschrift van deze overeenkomst met begeleidend schrijven van Hoeben aan Van Ham, d.d. 31 oktober 1942 onder DVK No 1119 BW 1942 aanwezig in RvO.
51
DVK No 1140a BW 1942, met begeleidend briefje van JKF d.d. 18 november 1942 (RvO).
52
DVK No 1224 BW 1942, d.d. 25 november 1942 (RvO).
53
DVK No 2330/395 BW 1943, d.d. 19 september 1943, afgestempeld 20 september 1943 (RvO).
54
DVK Dossier 395 BW (serienummer ontbreekt) (RvO).