Over dit hoofdstuk/artikel

J.J.A. Mooij

over Simon Vestdijk


1)
Verondersteld althans, dat het onderhoud met Vader Kavanagh op een middag speelt.
2)
Hier en in het vervolg wordt verwezen naar de 2e druk (1948). Gemakshalve heb ik de hoofdstukken van de delen genummerd. II, 3 wil dan zeggen: deel II, hoofdstuk 3. Enz.
3)
Cf. Das Literarische Kunstwerk. De Unbestimmtheitsstellen worden door Ingarden gezien als een gevolg van de intentionaliteit van het literaire werk.
4)
Dit begrip wordt gedefinieerd en toegepast door W. Blok in zijn Verhaal en Lezer, hoofdstuk II.
5)
Voorwoord bij The Ambassadors (1903).
6)
Bedoeld als equivalenten van de duitse termen ?erz?hlender Ich? en ?erlebender Ich?. Zie hiervoor bijv. F. Stamel, Die typischen Erz?hlsituationen im Roman, hoofdstuk III.
7)
o.c., hoofdstuk IV.
8)
Het vooruitverwijzend karakter ligt dan nog het meest voor de hand. Maar men kan nauwelijks zeggen, dat hier bepaalde gebeurtenissen worden geanticipeerd. De vooruitverwijzing is bijna zuiver formeel: zij heeft betrekking op een tijdsverloop, meer dan op wat er zich in afspeelt.
9)
Logik der Dichtung, blz. 238.
10)
Anders gezegd: het preteritum heeft in Ierse Nachten wel degelijk op veel plaatsen fictionale betekenis.
11)
Afgezien van het feit, dat nu het motief der afwezigheid reeds in zin 1 aan de orde is. Daarover later.
12)
De combinatie van jacht en weddenschap is reeds op blz. 45-46 voorbereid.
13)
De magie weerspiegelt zich op bepaalde momenten duidelijk in de stijl. Zo op blz. 117: ?De mantel droeg h??r, etc.?
14)
Wel zijn er verleidelijke parallellen aan te brengen met Kafka’s Dass Schloss, waar een religieuze interpretatie nogal voor de hand ligt. Meer algemeen beschouwd is Ierse Nachten een overtuigend voorbeeld van de moderne literatuur rondom het thema van de buitenstaander en de ballingschap.
15)
Men denke hier niet alleen aan de onwilligheid der Ieren om van akker te veranderen, maar tevens aan de frappante visie van Mrs. Farfrae op Ulick’s dood: ?Hoe groot waren de bekoringen van het zuigende moeras, dat je er geen weerstand aan kon bieden??) blz. 118).
16)
In dit verband zie men ook het boeiende essay van Rodenko over Ivoren Wachters, dat is opgenomen in De Sprong van M?nchhausen.
17)
Het zou bepaald onjuist zijn, dit gegeven als een nietszeggende vanzelfsprekendheid te beschouwen: De Ieren in Ierse Nachten zijn niet katholiek omdat de werkelijke Ieren katholiek zijn, maar omdat het in de roman wordt meegedeeld.