Over dit hoofdstuk/artikel

I. van der Sluis


*
Er was nog nooit een artikel tegen de nvmp verschenen in Medisch Contact. Ingezonden brieven waren er wel geweest, in het begin, maar ze zijn langzamerhand steeds zeldzamer geworden.
1.
Ze gaan natuurlijk wel helemaal over de schreef als ze beweren dat het totaal verkeerd is medische voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoiets kan niemand werkelijk volhouden, want zelfs in het hoogst onwaarschijnlijke geval dat er bij een (ook al niet erg waarschijnlijke) kernoorlog inderdaad geen enkele hulp zou kunnen worden geboden, is er nog niets verloren als je w?l medische voorzorgsmaatregelen hebt genomen.
2.
Deze taktiek van de medische polemologen toont grote overeenkomst met de klassieke clericale techniek van het dreigen met hellevuur, brandend pek en de gehoornde duivel. Alleen is de hel nu radioactief, de boze krachten zijn stralen geworden, en de duivel is vervangen door Reagan.
3.
De groep is ondertussen, volgens een berichtje in de nrc van 30-6-1982 (p. 4, col. 8), onder de druk van de politie ontbonden. Drie leden hebben huisarrest.
4.
H?! Zou er in de Sovjet-Unie w?l bescherming mogelijk zijn tegen straling in het geval van een kernoorlog? Ik weet natuurlijk niet waar deze nationale commissie zich precies mee bezig houdt – het kan zijn dat ze zich helemaal niet richt op de bescherming van de bevolking bij een kernoorlog – maar de naam roept dat idee wel op. Het is trouwens bekend dat er in de Sovjet-Unie grote aandacht wordt besteed aan schuilkelders, zandzakken, ontruimingsplannen, allemaal dingen die hier van de nvmp helemaal niet mogen.
5.
Vertaald en geannoteerd door Robert Van Voren en Henk Wolzak, en te bestellen door overmaken van f 5,- op giro 256182, ten name van Stichting Comit? Vladimir Boekovski, Uitgeverij De Uitkijk, Postbus 388, 7200 AJ Zutphen.
6.
Ik citeer uit de Franse uitgave van Boekovski’s brochure, Les Pacifistes contre la Paix, Laffont, Parijs, 1982, p. 14, daar de Nederlandse vertaling tijdens het schrijven van dit stuk nog niet in mijn bezit was.
7.
Zie voor deze ?Amsterdam-Pleyel? beweging, en voor de manipulatie ervan door Moskou: Herbert R. Lottman, The Left Bank, Heinemann, Londen, 1982, p. 50-53.
8.
Het was inderdaad heel goed mogelijk het directe doel van deze beweging te steunen, zonder communist te zijn: het ging er het Kremlin in eerste instantie om een aanval vanuit het juist door Japan bezette Mandsjoerije op de Siberische Zeeprovincies te voorkomen. Maar dat neemt niet weg dat de organisatie ?Amsterdam-Pleyel? vanuit Moskou werd geleid, en dat het publiek werd misleid over de ware aard van deze beweging. De Tweede Socialistische Internationale had dat ook heel goed door. Ze nam stelling tegen ?Amsterdam-Pleyel? als een communistische mantelorganisatie. Zie hierover weer wat Lottman schrijft in The Left Bank, p. 51.
9.
Zie voor deze bijzonder weinig verheffende episode in de Grote Strijd voor De Vrede: B.A. Sijes, De Februari-staking, Martinus Nijhoff, ‘s Gravenhage, 1954, p. 40-52; Lottman, p. 123-124, p. 132-134; Nikolai Tolstoy, Stalin’s Secret War, Jonathan Cape, Londen 1981, p. 106-125; en A. Rossi, La Guerre des Papillons, Les Iles d’Or, Parijs 1954, p. 1-188.
10.
Geciteerd uit Nikolai Tolstoy, Stalin’s Secret War, p. 112.
11.
Geciteerd uit Sijes, De Februari-staking, p. 41.
12.
Zie Lottman, The Left Bank, p. 124 en p. 170.
13.
Geciteerd uit Rossi, La Guerre des Papillons, p. 39 noot 1.
14.
Meesterlijk is Boekovski’s analyse van het Program of Action 1981, dat door de Wereld Vredesraad te Helsinki is uitgegeven (p. 76-81 in Les Pacifistes contre la Paix). Dit program blijkt een nauwkeurige weergave te zijn van alle verlangens en doelstellingen, tot in de kleinste details, van de Russische buitenlandse politiek.
15.
En ook een verdere uitbreiding van het Russische arsenaal van chemische en bacteriologische wapens. Waarde Touwen, Verheggen, Bol en Van Bekkum! Hebt U in Cambridge geprotesteerd bij generaal Milstein en bij N. Blokhin en al die andere hoge Sovjet bureaucraten waar U het zo uitstekend mee kunt vinden, tegen de gifgasoorlog die de Sovjet-Unie op dit ogenblik – en al vele jaren – voert tegen de volkeren van Laos en Afghanistan? Ze zijn daar eenvoudig aan het oefenen op mensen (niet op bossen of aanplantingen, maar op dorpen bewoond door mannen, vrouwen en kinderen). Zie over deze gifgasoorlog o.a het artikel: Optreden tegen ?gele regen? erg moeilijk, van An Salomonson in de nrc van 9-4-1982, p. 7.
16.
Alle pagina verwijzingen slaan weer op de Franse uitgave: Les Pacifistes contre la Paix.
17.
Deze term wordt door Renate Rubinstein gebruikt in haar voortreffelijke boekje, Met gepast wantrouwen, Notities over de Hollandse ziekte, Meulenhof Amsterdam 1982, p. 16.
18.
Boekovski, Les Pacifistes contre la Paix, p. 109.
19.
Het onbedoelde nut van kernwapens, nrc, 18-11-1981, p. 7.
20.
De SS 20 heeft vooral politieke betekenis, nrc, 21-12-1981, p. 7. Dit artikel is, geloof ik, eerder tegen de plaatsing van de Pershing 11 en Cruise missiles, maar wat is het helder! Je leert er meer van in twintig minuten dan in drie jaar studeren uit alle geschriften van ikv, ippnw en nvmp bij elkaar.
21.
De medische polemologen schijnen hun pre?mptieve gecollaboreer ook nog voor een vorm van verzet te houden, iets wat trouwens meer gebeurt in de Vredesbeweging (zie b.v. J.H. Donner: Toen en Nu, nrc van 24-11-81, p. 10). Ik kan hierin niets anders zien dan een nieuw voorbeeld van wat Orwell in Nineteen Eighty Four beschrijft als Doublethink, een kromtaal waarin War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength.