Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

Paul Kalma


over Maastricht


*
Paul Kalma – Directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid.
1
Vgl. het interview met Bolkestein in NRC Handelsblad van 11 februari 1997. Zie voor het economen-manifest: G. Reuten e.a., ?Met deze emu kiest Europa verkeerde weg?, in: de Volkskrant, 13 februari 1997.
Incidenteel werd in Nederland al eerder kritiek op de emu geuit. Zie bijvoorbeeld: W. Buiter, ?De budgettaire voodoo van Maastricht? in: Economisch Statistische Berichten, nr. 3851, 18 maart 1992; P. Bordewijk en R. Plasterk, ?Leve het ?Deense nee??, in: Socialisme & Democratie, jaargang 49 nr. 11, november 1992, pp. 457-465; R. Went, ?De euro is een onding?, in: Intermediair, 3 november 1995.
Zie verder onder meer: A. Metten, B. van Riel, ?De strijd om de emu,? Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting, 1996; J. de Beus, ?emu wordt het graf van de sociaal-democratie?, in: de Volkskrant, 2 november 1996; P. Kalma, ?emu-religie zal Europese bevolking geen zegen brengen?, in: de Volkskrant, 23 november 1996; J. de Beus, ?Stop met het vertroetelen van de emu?, in: NRC Handelsblad, 12 februari 1997.
2
F. Rottenberg, ?Mijn laatste bericht als voorzitter van de PvdA?, in: Socialisme & Democratie, jaargang 54 nr. 3, maart 1997.
3
Vgl. het artikel van H. Schmidt, Die Zeit, 8 november 1996.
4
The Economist, 14 december 1996.
5
W. Boonstra, ?Monetaire unie moet doorgaan, en Nederland mag niet achterblijven?, in: Trouw, 27 februari 1997. Boonstra is hoofd internationaal onderzoek van de Rabobank.
6
Zie voor de kritiek op het gebrek aan Europese (fiscale en budgettaire) ?countervailing power? tegenover de emu: W. Pfaff, ?A common European currency doesn’t make political sense?, in: International Herald Tribune, 14 november 1996; L. Lindsey (van de Amerikaanse Federal Reserve Board), ?Amerikaanse deelstaten zullen soevereiner zijn dan eu-lidstaten?, in: NRC Handelsblad 21 januari 1997. Langs vergelijkbare lijnen redeneert: M. Wilke, ?Geen muntunie zonder begrotingsunie?, in: de Volkskrant, 21 februari 1997.
Het is overigens opvallend dat in deze en andere kritische beschouwingen over de emu, vooral ter linkerzijde, de verschillen in economische positie tussen Noord- en Zuid-Europese landen (en de machtsongelijkheid die daaruit voortvloeit) zelden of nooit ter sprake komen – terwijl daarin nu juist het belangrijkste probleem van de emu schuilt. Wat dat betreft is het huidige emu-debat vooral een rijke-landendebat.
Verdedigers van de muntunie in z’n huidige vorm hebben overigens, evenals critici als Bolkestein, vaak wel oog voor de verschillen tussen ?Noord? en ?Zuid?. Alleen willen zij die situatie graag zo houden, onder verwijzing naar uiteenlopende financi?le ?culturen?, en kiezen ze (consequent maar ten onrechte) voor een zo klein mogelijke emu met een zo hard mogelijke munt.
7
W. Boonstra, ?Monetaire unie moet doorgaan, en Nederland mag niet achterblijven.?
8
Vgl. bijvoorbeeld de uitspraken van directeur Hoffmann van het Duitse economisch onderzoeksinstituut Deutsches Institut f?r Wirtschaftsforschung (diw) in Trouw van 13 februari 1997. Volgens Hoffmann ?staat vast dat het in 1999 niet gaat lukken. Uitstel kan echter ook niet, want dan krijg je een gigantische onrust op de financi?le markten die zich al helemaal hebben ingesteld op de komst van de emu. Uitstel betekent einde operatie?.
Zie ook W. Boonstra in zijn eerder aangehaalde artikel: ?Uitstel is geen optie, aangezien dat vrijwel zeker tot afstel zal leiden. [Financi?le markten zullen] de verschillende munten opnieuw op hun eigen economische en politieke merites gaan beoordelen. Grote valutaire en monetaire onrust zal het gevolg zijn, waarbij veel van het in de loop der decennia verworvene onder druk kan komen.?
9
Hier wreekt zich het veel te zware gewicht dat aan de (betrekkelijk willekeurig gekozen) convergentiecriteria wordt toegekend. Vgl. W. Buiter, ?De budgettaire voodoo van Maastricht?; en: dez., ?Europa kan Maastricht overleven?, in: Socialisme & Democratie, jaargang 53 nr. 7/8, juli/augustus 1996.
10
Zie voor een recent voorbeeld A. Melkert in: Het Parool van 17 februari 1997: ?In elk integratieproces zit een eigen dynamiek. (…) De emu is niets anders dan een verdere stap op weg naar de politieke integratie van Europa. Het zal niet alleen Frankrijk en Duitsland bij elkaar brengen en houden, maar uiteindelijk ook Noord-, Zuid- en Midden-Europa.?
Overigens behoort Melkert tot de zeer weinige Nederlandse politici die af en toe een van de emu-orthodoxie licht-afwijkend geluid laten horen. Zo zei hij eind vorig jaar in een interview: ?Als er straks een Europese Centrale Bank is dan moet die zich niet alleen richten op prijsstabiliteit.?
11
T. Garton Ash, ?Catching the wrong bus? Europe’s future and the great gamble of monetary union?, in: Times Literary Supplement, 5 mei 1995.