Over dit hoofdstuk/artikel

H.F. Cohen


1.
Richard Pipes, ?Can the Soviet Union Reform??, Foreign Affairs 63, 1, Fall 1984, p. 59. (Het citaat wordt door Sjevtsjenko aangehaald in zijn Breaking with Moscow. London (Jonathan Cape), 1985, p. 368.)
2.
Veel uitgebreider ben ik op deze zaken ingegaan in stukken in Tirade 272/3 (?Leven met de Sowjet-Unie??) en 284 (?Voor een onsentimentele politiek: de memoires van Henry Kissinger?). Zie voor de Carterperiode ook R. Havenaar, ?Jimmy Carter en het primaat van de moraliteit? in Tirade 290.
3.
In hoeverre Reagan zich werkelijk aan dit programma houdt, resp. over de mogelijkheden beschikt zich eraan te houden, laat ik hier in het midden, onder verwijzing naar de beoordeling die R. Havenaar van vier jaar Reagan gaf in Tirade 297 onder de titel ?Een schietgrage cowboy? Ronald Reagan en de internationale politiek.?
4.
Voor een veel uitvoeriger, bovendien heel amusante analyse van de werking van de Sowjet-economie verwijs ik naar Charles B. Timmers ?Russische notities? in de twee voorgaande nummers van Tirade.
5.
Ik ontleen dit citaat en de verwijzing naar de herkomst ervan aan een door J?rg-M. Rudolph ingezonden stuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 16-11-1982. Voor de authenticiteit kan ik dus bepaald niet instaan, maar echt klinkt het w?l.
6.
Voor een aantal idee?n in dit artikel over China heb ik, naast de boeken van Simon Leys, veel te danken aan Charles O. Hucker, China’s Imperial Past. An Introduction to Chinese History and Culture. London (Duckworth), 1975. Wittfogels klassieke Oriental Despotism komt natuurlijk ook weer om de hoek kijken. Voor een taxatie van de omvang en diepgang van de hervormingsgolf in het hedendaagse China dank ik het ??n en ander aan Michel Korzec’s artikel ?Waarom wel hervormingen in China maar niet in de Sovjetunie?? in Intermediair 21, 14, van 5 april 1985.
7.
Jean-Fran?ois Revel, Comment les d?mocraties finissent. Paris (Grasset), 1983, p. 193.